Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης “Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου”

H Επιτελική Δομή (ΕΔ) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέθεσε στην εταιρεία του Ομίλου μας Nextcom την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την προαναφερόμενη Πράξη, η οποία έχει ως στόχο να υποβοηθήσει περίπου 2.400 αποφοίτους νομικών σχολών να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση προκειμένου να αποκτήσουν άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου